Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu biomania.sk

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup nového tovaru prostredníctvom e-shopu www.biomania.sk

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim , ktorým je Erik Márton s.r.o. ,so sídlom Lehnice 97, 930 37 Lehnice, IČO: 45508950, zapísaná v OR vedenom okresným súdom Trnava, Odiel: Sro, Vložka č.: 28382/T , DIČ: 2023028216, (ďalej len ako „Prevádzkovateľ”), prostredníctvom internetového obchodu Najtelo.com (ďalej len „Obchod“) umiestneného na internetových stránkach www.biomania.sk (ďalej len „stránky Obchodu”), na základe ktorého dochádza k dodávke Produktov Objednávateľom do Slovenskej republiky. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.1.1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: Erik Márton s.r.o. , so sídlom Lehnice 97, 930 37 Lehnice, IČO: 45508950 . Telefónne číslo: + 421 944 924 090. E-mail: [info@biomania.sk]. Telefonický a elektronický kontakt slúži okrem iného na konzultácie týkajúce sa kvality, expirácie a bezpečnosti produktov. Čas poskytovania konzultácií je v pracovné dni od 8:00 do 16:00.Informácie o štatutárnom orgáne Prevádzkovateľa: štatutárnym orgánom Prevádzkovateľa je konateľ spoločnosti Mgr. Erik Márton, Lehnice 97, 930 37 Lehnice, 0904039411.Prevádzkovateľ prevádzkuje  internetový obchod s potravinami a s  potravinami na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov. Základné údaje o sídle firmy kde sa nachádza potravinový sklad pre zásielkový výdaj: Erik Márton s.r.o. , so sídlom Lehnice 97, 930 37 Lehnice, IČO: 45508950

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady európskeho spoločenstva č. 1924/2006 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012, nemôžu byť k žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. V spomínanom nariadení sa zakazuje predajcom uvádzať u potravín a doplnkov stravy akékoľvek “zdravotné, alebo výživové tvrdenie”, okrem tých, ktoré schváli priamo Európska Komisia alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

Všetky informácie o zdravotných a výživových tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných na internete a dostupnej literatúry z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potravín alebo výživových doplnkov, prípadne jej liečivých účinkoch. Tieto produkty sú doplnok stravy, nemajú schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek, ani jeho náhradu.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru

Telefón: 033/5512 689, 033/5512 690
Fax: 033/5512 656

Produktmi predávanými prostredníctvom Obchodu sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej ponuke Obchodu uvedenej na stránkach Obchodu (ďalej len „Produkty“ alebo „Produkt“). Produktmi sú potraviny a potraviny na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov.
.
Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.biomania.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón fax, ponukový katalóg a pod, v našom prípade vyplnením objednávkového formulára, a udelením súhlasu s těmito VOP.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami najtelo.com zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami najtelo.com zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Spotrebiteľ: je podľa zákona 108/2000 Z.z. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. (ďalej len „Objednávateľ“).

Ochrana osobných údajov: Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Pri našej spolupráci sa snažíme plne chrániť Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme vedieť niektoré Vaše osobné údaje.

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
5. Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Vlastníctvo tovaru: Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom spoločnosti Erik Márton s.r.o. Prípadné reklamácie sa budeme snažiť riešiť maximálne efektívne ku spokojnosti zákazníkov. Vyhradzujeme si právo neodosielať objednávky zákazníkom, ktorí zásielky neprevzali opakovane bez odôvodnenia, čím nám následne vznikla škoda

4. Reklamácie

Dôležité upozornenie!

Hneď pri prevzatí zásielky od kuriérskej spoločnosti SPS kuriér – Slovak parcel service prosím skontrolujte stav tovaru  v zásielke, v prípade akéhokoľvek zisteného poškodenia prosím nafoťte balík spolu s poškodeným tovarom a spolu s adresným štítkom aby sme vedeli reklamáciu uplatniť u kuriérskej spoločnosti na konkrétny balík! Fotky a opis zistenej závady, poškodenia prosím zašlite na mailovú adresu: info@biomania.sk, alebo oznámte aj telefonicky na +421904 039 411a následne zašlite fotodokumentáciu a vyplnený reklamačný formulár na náš e-mail. Ďakujeme!

Dôležité: adresa prevádzky, dodávky tovaru, vrátenie tovaru iba na adresu:
Erik Márton s.r.o. , Vrbová 1204/52, 92523 Jelka

Zasielané produkty športovej výživy majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej expiračnej doby kontaktujeme kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielku odošleme iba s jeho súhlasom.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.

V prípade reklamácie tovaru Vám odporúčame kontaktovať nás vopred telefonicky na zákazníckej linke 0904 039 411 (V pracovné dni Po-Pi od 8:00 do 17:00) alebo e-mailom   info@biomania.sk Tým, že nás budete kontaktovať vopred dokážeme efektívnejšie vyriešiť reklamáciu tovaru.

V prípade zasielania reklamovaného tovaru, priložte prosím žiadosť s popisom závady tovaru spolu s daňovým dokladom a potvrdením o prevzatí /zaplatení zásielky s reklamovaným tovarom (stačí kópia). Formulár reklamačného protokolu Vám pošleme na vyžiadanie mailom , stačí napísať na info@biomania.sk.

Akceptovaním objednávky tovaru súhlasíte s prijatím informačných a reklamných mailov zo strany majiteľa stránky.

V prípade doručenia nekompletnej objednávky nás prosím kontaktujte čo najskôr – najneskôr do 2 dní od prevzatia. Neskôr reklamácia nemusí byť uznaná.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú výživové doplnky a ostatné prípravky určené na užívanie klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude doručená spolu s reklamovaným tovarom kópia reklamačného protokolu.

Tovar prosím zasielajte späť:

  • v pôvodnom nepoškodenom obale
  • nepoužívaný
  • nepoškodený
  • kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.)
  • spolu s dokladom o kúpe

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme.

5. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku do 12 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

V období od 1.5.2014 do 13.6.2014 nadobudli účinnosť nový zákon č. 102/2014 Z. Z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a rozsiahle novely, ktoré majú veľmi široký dopad na práva a povinnosti prevádzkovateľov internetových obchodov.

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.